Name: Daimond Kroun Dakota

Sex:  Female
Father: Daimond Kroun Semton
Mother: Gustava Rikki Lorenc
Color: Fawn